Algemene voorwaarden

Mevas

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.
 • Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Mevas contracteert c.q. beoogt te contracteren.
 • Mevas: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Mevas B.V., statutair gevestigd te Nieuwegein en kantoorhoudende te (1817 DA) Alkmaar aan het adres Havinghastraat 25, ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 37071695, handelend als (assurantie)tussenpersoon.
 • Diensten: alle door Mevas uit hoofde van een Overeenkomst te leveren diensten.
 • Opdracht: de specifieke opdracht die tussen Mevas en Opdrachtgever tot stand komt voor de levering van Diensten, zoals omschreven in de dienstenwijzer en dienstverleningsdocumenten van Mevas. De Opdracht maakt onderdeel uit van de Overeenkomst. Onder Opdracht wordt tevens verstaan elke wijziging daarvan of aanvulling daarop tot het verrichten van Diensten, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van een Opdracht.
 • Overeenkomst: iedere Overeenkomst die tussen Mevas en de Opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop.
 • Partijen: verwijzing naar Mevas en Opdrachtgever gezamelijk.
 • Schriftelijk: hieronder wordt tevens verstaan per e-mail.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, op alle Diensten verricht door of namens Mevas en op alle rechtsverhoudingen van Mevas met derden. De Algemene Voorwaarden gelden eveneens voor eventuele nadere of vervolgovereenkomsten tussen Mevas en Opdrachtgever.
 • De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van kracht. Partijen zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, die aansluiten bij de bedoeling die Partijen hadden bij het opstellen van de nietige of vernietigde
 • Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk Schriftelijk door Partijen zijn overeengekomen. In dat geval prevaleren de uitdrukkelijk overeengekomen afwijkende bepalingen.
 • De onderstaande artikelen hebben betrekking op alle Diensten ook als Mevas deze laat uitvoeren door een derde partij.
 • Mevas is steeds bevoegd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen, waarbij geldt dat Mevas een redelijke kennisgevingtermijn ten opzichte van Opdrachtgever in acht zal Bij gebreke van protest binnen 30 dagen na mededeling gelden de gewijzigde Algemene Voorwaarden vanaf de dag der mededeling op alle nieuwe Overeenkomsten alsook op alle nog lopende Overeenkomsten en Opdrachten voor zover deze worden uitgevoerd na de dag der mededeling.

Artikel 3 Totstandkoming Overeenkomst

 • Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Mevas de Opdracht Schriftelijk aan de Opdrachtgever bevestigt.
 • Indien de Opdracht mondeling is verstrekt, dan wel indien de bevestiging van de Opdracht (nog) niet is ontvangen door Opdrachtgever, wordt de Overeenkomst geacht te zijn tot stand gekomen onder toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden op het moment dat Mevas op verzoek van Opdrachtgever met de uitvoering van de Overeenkomst is gestart.
 • De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Mevas is een overeenkomst van De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 4 Uitvoering Overeenkomst

 • Nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen, zal Mevas overgaan tot levering van de Diensten.
 • Mevas bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de Opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door Opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht.
 • Indien nodig mag Mevas bij de uitvoering van de Opdracht derden inschakelen. Als daaraan kosten verbonden zijn, zal Mevas deze aan Opdrachtgever doorbelasten indien Mevas dat vooraf met Opdrachtgever is overeengekomen.
 • Mevas zal haar werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren onder de voorwaarde dat Mevas juist wordt geïnformeerd door de Opdrachtgever gedurende de uitvoering van de Overeenkomst. Mevas staat in geen geval in voor het bereiken van enig beoogd resultaat.
 • Mededelingen door of namens Mevas met betrekking tot de kwaliteit en (toepassings)mogelijkheden van de geleverde Diensten worden slechts beschouwd als garanties, indien deze uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn bevestigd in de vorm van een garantie door Mevas.
 • Indien een Overeenkomst is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaald persoon, zal Mevas steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties, zulks na voorafgaand overleg met Opdrachtgever.
 • De uitvoering van een Overeenkomst geschiedt uitsluitend ten behoeve van de Opdrachtgever. Derden kunnen aan de Overeenkomst en de uitvoering daarvan geen rechten ontlenen.
 • Termijnen waarbinnen Diensten dienen te zijn voltooid zijn slechts fatale termijnen indien zulks Schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 5  Aanbiedingen, offertes en adviezen

 • Alle offertes en/of aanbiedingen die Mevas namens een financiële instelling aan Opdrachtgever verstrekt, zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van acceptatie door de betreffende (financiële) instelling, behoudens indien uit de offerte en/of aanbieding anderszins blijkt.
 • Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan voorlopige berekeningen die door Mevas zijn gemaakt met betrekking tot de kosten van een financieel product en de eventuele doorwerking daarvan in de lasten van Opdrachtgever. Opdrachtgever dient deze voorlopige berekeningen als indicatief te De voorlopige berekeningen kunnen onderhevig zijn aan tussentijdse rente- en premiewijzigingen. Het is voor Mevas pas mogelijk om Opdrachtgever een definitieve berekening te geven wanneer een (financiële) instelling een offerte heeft uitgebracht die door Opdrachtgever is geaccepteerd.
 • Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan door Mevas verstrekte prognoses ten aanzien van de mogelijk te behalen resultaten van financiële producten met een beleggings- en/of investeringscomponent. Deze prognoses vormen slechts een indicatie. Mevas staat niet in voor de juistheid van prognoses die door de (financiële) instelling bij dergelijke producten worden verstrekt.

Artikel 6 Terbeschikkingstelling informatie door Opdrachtgever

 • Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, die Mevas naar zijn oordeel nodig heeft voor het uitvoeren van de Overeenkomst, alsmede de gegevens en informatie waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs kan weten dat Mevas die nodig heeft voor de correcte uitvoering van de Overeenkomst tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking stellen.
 • Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid en rechtmatigheid van de aan Mevas ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, voor zover uit de aard van de Opdracht niet anders voortvloeit. Het voorgaande geldt ook indien deze via derden worden verstrekt of van derden afkomstig zijn.
 • Indien en voor zover Opdrachtgever zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan Opdrachtgever geretourneerd.
 • Opdrachtgever is gehouden Mevas onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst van belang kunnen zijn.
 • Mevas heeft het recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever aan de in het eerste, derde en vierde lid genoemde verplichtingen heeft voldaan.
 • De uit de vertraging in de uitvoering van de Opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 7   Tarieven en betaling

 • Partijen spreken bij het sluiten van de Overeenkomst af op welke wijze het honorarium van Mevas wordt voldaan. Dit honorarium is afhankelijk van de Diensten die door Mevas voor Opdrachtgever worden verricht en kan bestaan uit:
  1. Provisie
   Mevas ontvangt voor de te verrichten Diensten een vergoeding van de (financiële) instelling die het product van Opdrachtgever aanbiedt. Op verzoek van Opdrachtgever geeft Mevas inzage in deze vergoeding.
  2. Vast tarief
   Mevas spreekt met u vooraf een vast bedrag af voor de te verrichten Diensten, ongeacht de werkelijke tijd die daaraan door Mevas is besteed.
  3. Abonnement
   Mevas rekent een vast bedrag af per jaar, half jaar, kwartaal of maand voor de te verrichten Diensten, ongeacht de werkelijke tijd die daaraan door Mevas is besteed.
 • Tenzij anders vermeld zijn de door Mevas vermelde prijzen in Euro’s uitgedrukt, exclusief btw, en andere heffingen van overheidswege.
 • Mevas is gerechtigd de overeengekomen tarieven jaarlijks te verhogen. Mevas baseert zich daarbij op het Consumentenprijsindexcijfer (“CPI”) van het Centraal Bureau voor de Statistiek.
 • Betaling dient zonder enige aftrek, korting of verrekening te geschieden door storting of overmaking op de op de factuur aangegeven bankrekening binnen dertig dagen na factuurdatum. Als dag van betaling wordt aangemerkt de dag van bijschrijving van het verschuldigde op de rekening van Mevas.
 • Na afloop van de betaaltermijn wordt de Opdrachtgever geacht de juistheid van de declaratie te hebben aanvaard, tenzij de Opdrachtgever voordien Schriftelijk bezwaar heeft gemaakt. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op.
 • De Diensten kunnen worden opgeschort als geen tijdige betaling daarvan is ontvangen.
 • Indien Opdrachtgever een factuur niet binnen de betaaltermijn heeft betaald in overeenstemming met dit artikel, is Opdrachtgever van rechtswege, dus zonder dat daarvoor een voorafgaande ingebrekestelling nodig is, in verzuim en is Mevas gerechtigd vanaf dat moment de wettelijke rente in rekening te brengen bij Opdrachtgever.
 • Indien Opdrachtgever ook na aanmaning nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Mevas de vordering uit handen geven, onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, in welk geval de Opdrachtgever naast het dan verschuldigde totale bedrag (inclusief rente) tevens gehouden is tot vergoeding van de buitengerechtelijke kosten, binnen de grenzen van de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het bijbehorende Besluit vergoeding buitengerechtelijke incassokosten.
 • Door Opdrachtgever gedane betalingen worden door Mevas steeds eerst in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs als vermeldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 • Indien de kredietwaardigheid van Opdrachtgever daartoe naar het oordeel van Mevas aanleiding geeft, is Mevas bevoegd om de levering van haar diensten op te schorten, totdat Opdrachtgever voldoende zekerheid voor zijn betalingsverplichtingen heeft verschaft.

Artikel 8   Aansprakelijkheid van Mevas

 • Onverminderd overige uitsluitingen van aansprakelijkheid opgenomen in deze Algemene Voorwaarden, is de aansprakelijkheid van Mevas beperkt tot het bedrag dat de door Mevas afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het voorkomend geval daadwerkelijk uitkeert, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico van Mevas onder die verzekering. Inzage in de polis kan desgevraagd door de Opdrachtgever worden verkregen op het kantoor van Mevas.
 • Mevas sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die ontstaat ten gevolge van het voldoen door Mevas aan de voor hem geldende wet- en regelgeving.
 • Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering plaatsvindt is iedere aansprakelijkheid van Mevas beperkt tot maximaal het totale honorarium dat Mevas voor de Opdracht in rekening heeft Indien door Mevas geen honorarium aan Opdrachtgever in rekening is gebracht, is de aansprakelijkheid van Mevas beperkt tot de jaarpremie van de verzekering waarop de aanspraak van Opdrachtgever betrekking heeft.
 • Mevas is niet aansprakelijk voor:
  1. bij Opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door Opdrachtgever aan Mevas of anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van Opdrachtgever;
  2. bij Opdrachtgever of derden ontstane bedrijfs-, indirecte- of gevolgschade;
  3. schade die voortvloeit uit fouten in de door Mevas gebruikte software, tenzij Mevas de schade op de leverancier van de software kan verhalen;
  4. schade die voortvloeit uit de omstandigheid dat Opdrachtgever bedragen die door de (financiële) instelling aan Opdrachtgever in rekening zijn gebracht (premies) niet of niet tijdig heeft voldaan; en
  5. schade die voortvloeit uit de omstandigheid dat door Opdrachtgever aan Mevas verzonden (e-mail)berichten Mevas niet hebben bereikt.
 • Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek, vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval twaalf maanden na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor Mevas aansprakelijk is. Dit geldt ook als de Opdrachtgever schadevergoeding vordert op grond van een, van een ander overgenomen of verkregen recht.
 • Opdrachtgever vrijwaart Mevas tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden die voor de Opdrachtgever zijn of worden verricht, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Onder voormelde vrijwaring worden eveneens (maar niet beperkt tot) begrepen vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Mevas onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.
 • De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Mevas.

Artikel 9  Aanvang, duur, opzegging, ontbinding

 • De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende Opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.
 • Alle tussen Mevas en de Opdrachtgever gesloten Overeenkomsten, kunnen door Mevas zonder rechterlijke tussenkomst tussentijds met onmiddellijke ingang worden beëindigd door en met een enkele Schriftelijke mededeling, zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden, onverminderd alle haar verder toekomende rechten, in de navolgende gevallen:
  1. Indien de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel in surseance van betaling komt te verkeren;
  2. Indien een verzoek tot faillietverklaring wordt ingediend tegen de Opdrachtgever, dan wel een verzoek tot surseance van betaling;
  3. Indien de Opdrachtgever haar crediteuren een akkoord aanbiedt;
  4. Indien de onderneming van de Opdrachtgever staakt of dreigt te staken;
  5. De Opdrachtgever enige op haar krachtens tussen Mevas en de Opdrachtgever gesloten Overeenkomst of krachtens de wet op de Opdrachtgever rustende verplichting de verplichtingen niet, niet volledig of niet tijdig nakomt en in verzuim verkeert;
  6. Indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Mevas kan worden gevergd dat zij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen voorwaarden zal nakomen;
  7. Indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Mevas kan worden gevergd.
  8. Bij (tussentijdse) opzegging van de Overeenkomst zijn alle vorderingen van Mevas op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar en heeft Mevas recht op betaling van de tot het moment van beëindiging verrichte Diensten en gemaakte kosten.

Artikel 10  Geheimhouding en exclusiviteit

 • Mevas is verplicht de door of namens Opdrachtgever verschafte gegevens en informatie geheim te houden tegenover derden die niet bij de uitvoering van de Opdracht zijn betrokken. Deze verplichting geldt niet voor zover op Mevas een wettelijke of beroepsplicht rust tot openbaarmaking of voor zover Opdrachtgever Mevas van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven. Deze geheimhoudingsverplichting betreft ook de door verwerking van verschafte gegevens gekregen resultaten.
 • Het eerste lid verhindert niet vertrouwelijk collegiaal overleg binnen de organisatie van Mevas of met de door Mevas ingeschakelde derden of met de door Opdrachtgever ingeschakelde/aangewezen derden, voor zover Mevas zulks voor een zorgvuldige uitvoering van de Opdracht of ter zorgvuldige voldoening aan een wettelijke of beroepsplicht noodzakelijk acht.
 • Mevas is, indien hij voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele-, arbitrale-, bestuursrechtelijke- of strafprocedure, gerechtigd de gegevens en informatie waarvan hij bij de uitvoering van de Opdracht kennis heeft genomen aan te wenden voor zover deze naar zijn redelijk oordeel van belang kunnen zijn.
 • Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande Schriftelijke toestemming van Mevas is het Opdrachtgever niet toegestaan de inhoud van adviezen, opinies of andere al dan niet Schriftelijke uitingen van Mevas openbaar te maken of anderszins aan derden ter beschikking te stellen, behoudens voor zover dit rechtstreeks uit de Overeenkomst voortvloeit, geschiedt ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de desbetreffende werkzaamheden van Mevas, op Opdrachtgever een wettelijke of beroepsplicht tot openbaarmaking rust, of indien Opdrachtgever voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele-, arbitrale-, bestuursrechtelijke- of stafprocedure.
 • Mevas is gerechtigd tot het vermelden van de naam van Opdrachtgever en het in hoofdlijnen vermelden van de verrichte werkzaamheden aan (commerciële) relaties van Mevas ter indicatie van de ervaring van Mevas.
 • Mevas is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten aan te wenden voor statistische of vergelijkbare doeleinden, mits die uitkomsten niet tot de Opdrachtgever te herleiden zijn.
 • Uitgezonderd het bepaalde in de vorige leden, is Mevas niet gerechtigd de informatie die hem door Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.

Artikel 11  Persoonsgegevens

 • In het kader van een Opdracht verstrekt door Opdrachtgever aan Mevas of in het kader van het voldoen aan wettelijke verplichtingen rustende op Mevas, zal Mevas persoonsgegevens betreffende Opdrachtgever en/of personen verbonden aan of werkzaam bij/voor Opdrachtgever Met “persoonsgegevens” worden in dit artikel bedoeld, persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming en daarmee samenhangende of daaruit voortvloeiende wet- en regelgeving op het gebied van de verwerking van gegevens van natuurlijke personen (hierna gezamenlijk: “Privacy Wetgeving”).
 • Mevas zal de toepasselijke Privacy Wetgeving opvolgen ten aanzien van de verwerking van Mevas zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.
 • Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de correcte naleving van de Privacy Wetgeving, waaronder het aan Mevas verstrekken en ter beschikking stellen van persoonsgegevens met betrekking tot zijn personeel, cliënten of derden, ook indien deze van derden afkomstig zijn of door derden in zijn Opdracht worden verstrekt. De Opdrachtgever vrijwaart Mevas tegen aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, in verband met de niet of niet correcte naleving door Opdrachtgever van de voormelde verplichting.

Artikel 12  Interne klachtenprocedure Mevas

 • Een klacht met betrekking tot verrichte werkzaamheden of het factuurbedrag dient op straffe van verval van alle aanspraken binnen een jaar na de verzenddatum van de stukken of informatie waarop de klacht van Opdrachtgever betrekking heeft Schriftelijk aan Mevas kenbaar te worden gemaakt, tenzij Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, in welk geval de termijn gaat lopen na de ontdekking van het gebrek, dan wel op het moment dat de Opdrachtgever het gebrek redelijkerwijs had kunnen ontdekken. Een klacht schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
 • Indien een klacht gegrond wordt verklaard, al dan niet door Mevas, zal Mevas het deel van de geleverde Diensten verbeteren/herstellen, dan wel het in rekening gebrachte honorarium crediteren voor het gedeelte waarop de klacht betrekking heeft, zulks ter keuze van Mevas.

Artikel 13  Toepasselijk recht en geschillen

 • De rechtsverhouding tussen Mevas en de Opdrachtgever wordt beheerst door Nederlands recht.
 • Mevas is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID) onder nummer 007.060. Indien Mevas de klacht van Opdrachtgever niet tot tevredenheid van Opdrachtgever heeft kunnen oplossen, kan Opdrachtgever de klacht c.q. het geschil tussen Mevas en Opdrachtgever naar keuze van Opdrachtgever voorleggen aan de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, dan wel aan de bevoegde burgerlijke rechter. Mevas heeft de mogelijkheid zich niet te houden aan een door de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening te geven (niet-)bindend advies.
Laatste nieuwsberichten
Bekijk alle berichten
Mevas B.V. - icon-nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

blijf op de hoogte