Dienstenwijzer

Informatie over onze dienstverlening

Wij maken graag heldere afspraken met u over onze dienstverlening en de bijbehorende kosten. Hier leest u daar meer over. Wij gaan hierbij verder dan de informatie die we u op grond van de Wet op het financieel toezicht moeten verstrekken. Wij geven u graag aanvullende informatie over onze dienstverlening zodat u een goed totaalbeeld krijgt. Heeft u hier vragen over, stel ze ons dan gerust!

Adresgegevens:
MEVAS Assurantiën voor de metaal B.V.
Havighastraat 25
1817 DA  ALKMAAR

Postbus 8001
1802 KA  ALKMAAR

Telefoon: 088 456 5400
Fax: 088 456 5401
E-mail: info@mevas.nl
Website: www.mevas.nl

Ontstaan MEVAS

MEVAS – Assurantiën voor de Metaal B.V. is in 1995 opgericht vanuit een samenwerking tussen de Metaalunie en Verum B.V. Inmiddels zijn alle aandelen in handen van de Metaalunie.

AFM / Wet op het financieel toezicht (WFT)

Ons kantoor is ingeschreven bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) met nummer 12010713.

Op grond van deze vergunning mogen wij de volgende activiteiten verrichten:

 • Adviseren en bemiddelen in particuliere schadeverzekeringen
 • Adviseren en bemiddelen in zakelijke schadeverzekeringen
 • Adviseren en bemiddelen in inkomensverzekeringen
 • Adviseren en bemiddelen in zorgverzekeringen
 • Adviseren en bemiddelen in vermogensopbouwende producten
 • Adviseren en bemiddelen in pensioenverzekeringen
 • Adviseren en bemiddelen in premiepensioenvorderingen

Aard van onze dienstverlening

Binnen het kader van onze vergunning kunnen wij u op de volgende manieren van dienst zijn.

 1. Wij kunnen u inzicht geven in uw huidige situatie als het gaat om het afdekken van bepaalde risico’s.
 2. Wanneer u exact weet welk financieel product u nodig heeft en geen advies wenst, kunnen wij de begeleiding verzorgen bij het afsluiten daarvan (‘execution only’).
 3. Wanneer u in grote lijnen weet wat voor soort financieel product u zoekt, kunnen wij u helpen bij het vergelijken en selecteren van de beste optie.
 4. Wij kunnen op uw verzoek klankborden over uw ideeën van een financieel product.
 5. Wij kunnen u coachen bij het vormen van een beeld van de mogelijkheden voor het verzekeren van bepaalde risico’s.
 6. Wij kunnen u een compleet advies geven over een financieel product en begeleiden bij het afsluiten van een passende oplossing, waarbij onze dienstverlening in principe stopt op het moment dat het betreffende product is afgesloten.

Wij kunnen het volledig beheer van financiële producten voor u verzorgen: advies, afsluiten en begeleiding na het tot stand komen van een financieel product. Bij het laatste kunt u bijvoorbeeld denken aan een mogelijk tussentijds advies tot aanpassing van het afgesloten product, of aan het in behandeling nemen van een schade.

Dienstverlening op afstand – bedenktijd

Indien u uw aanvraag en/of het sluiten van uw schade- of levensverzekering heeft gedaan via telefonisch contact of via internet, dan is er een bedenktijd van toepassing. Vanaf het moment waarop u de polis ontvangt heeft u nog maximaal 14 dagen het recht om de verzekering ongedaan te maken. Voor levensverzekeringen is deze termijn 30 dagen.

Op het moment dat wij uw opdracht per telefoon of via internet hebben ontvangen, geven wij de opdracht aan de verzekeraar door. Wij vermelden daarbij dat deze opdracht telefonisch of via internet is doorgegeven en dat u als aanvrager 14 respectievelijk 30 dagen bedenktijd heeft na ontvangst van de polis.
Deze regeling geldt niet voor verzekeringen met een contracttermijn korter dan één jaar of voor verzekeringen waarbij uitdrukkelijk met u is overeengekomen dat deze volledig zijn uitgevoerd voordat de bedenktijd is afgelopen.
Indien u van dit ‘bedenkrecht’ gebruik maakt, wordt ervan uitgegaan dat de verzekering nooit heeft bestaan.

Wenst u gebruik te maken van het recht om uw verzekering ongedaan te laten maken? Dan kunt u alle verzekeringsbescheiden terugsturen naar het kantoor van MEVAS bv in Alkmaar. MEVAS behoudt zich het recht voor om in dat geval een vergoeding te vragen van € 15,– voor de kosten om de verzekering te sluiten en de polis op te maken, alsmede voor de op het polisblad vermelde poliskosten.

Wat verwachten wij van u?

Het is terecht dat u aan onze dienstverlening hoge eisen stelt. Om u echter goed van dienst te kunnen zijn, verwachten wij ook een aantal zaken van u:

 • Het is belangrijk dat u de juiste en volledige gegevens verstrekt. Dit is in uw eigen belang. Mocht in geval van schade achteraf blijken dat u onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, dan kan het zijn dat op grond van de verzekeringsvoorwaarden de verzekeraar gerechtigd is bij schade deze niet of niet geheel te vergoeden.
 • Heeft u ergens anders verzekeringen lopen, dan is het belangrijk dat wij dat weten. Deze informatie is nodig om te bepalen of u niet te veel of te weinig verzekert.
 • Om te voorkomen dat belangrijke risico’s onverzekerd blijven, verwachten wij van u dat u wijziggingen in de zakelijke situatie of aanpassingen met betrekking tot verzekerde zaken zo spoedig mogelijk aan ons doorgeeft. Onder wijziging van een zakelijke situatie vallen onder andere de volgende onderwerpen: verhuizing, uitbreiding van het bedrijf en/of medewerkers, andere/nieuwe bedrijfsactiviteiten, aanschaf nieuwe machines/apparatuur resp. fluctuaties in omzet of resultaat, nieuwe afzetmarkten.
 • Om te voorkomen dat belangrijke risico’s onverzekerd blijven, verwachten wij van u dat u wijzigingen in de persoonlijke situatie of aanpassingen met betrekking tot verzekerde zaken zo spoedig mogelijk aan ons doorgeeft. Onder wijziging van een persoonlijke situatie vallen onder meer de volgende onderwerpen: geboorte, samenwonen, huwelijk, scheiding, overlijden, wijziging van bestemming van uw woning, wijziging van beroep, relevante verandering van inkomen, aanschaf kostbare zaken, aan- en verbouw van uw woning, verhuizing en beëindiging van of wijziging in elders lopende verzekeringen. Wij ondersteunen u in de contacten met de verzekeraar. Wij worden wel graag door u op de hoogte gehouden van zaken, waarbij wij u kunnen begeleiden. In voorkomende gevallen ontvangt MEVAS kopieën van polissen.

Onze relatie met verzekeraars

MEVAS bv is een dochteronderneming van Koninklijke Metaalunie. MEVAS is onafhankelijk van verzekeraars en kan haar producten in vrijheid van bijna alle verzekeraars verstrekken. Wij hebben met enkele verzekeraars speciale afspraken kunnen maken, waardoor wij betere voorwaarden voor de Metaalunieleden kunnen bedingen. Bij de advisering zullen wij eerst beoordelen of in uw situatie de producten van deze verzekeraars voorzien in uw behoefte. Het uitgangspunt hierbij is echter wel dat wij de juiste verzekering voor uw situatie vinden. Wij betrekken in onze advisering dan ook de producten van meerdere verzekeraars.

Geen zeggenschap

Wij zijn een volledig zelfstandige onderneming. Geen enkele bank, verzekeraar of andere aanbieder van financiële producten heeft stemrechten, aandelen of anderszins zeggenschap in ons bedrijf.

Beloning MEVAS

Onze beloning voor advies en bemiddeling

De kosten van onze werkzaamheden kunnen worden gefinancierd door de bank of verzekeraar waarmee wij u in contact brengen. Dit heet provisie.
Voor levensverzekeringen, pensioen, uitvaartverzekeringen, betalingsbeschermers en individuele arbeidsongeschiktheidsverzekeringen mogen wij vanaf 2013 geen provisie ontvangen van banken of verzekeraars. Wij brengen de kosten voor onze werkzaamheden bij deze producten bij u in rekening.

Sommige diensten berekenen wij op basis van een uurtarief aan u door. U krijgt inzage in de hoogte van de tarieven van de diverse werkzaamheden. Bij de nota die u ontvangt, vindt u een urenspecificatie. Daarop ziet u welke werkzaamheden voor u zijn verricht met het bijbehorende uurtarief.

Ook is het mogelijk om met een vast tarief te werken. Voordat wij aan de opdracht beginnen, maken we een inschatting van de dienstverlening en de kosten die daarmee gemoeid zijn. U weet dan van tevoren wat u gaat betalen. Op het moment dat er meerwerk ontstaat ten opzichte van de aangenomen opdracht ontvangt u hierover vooraf een bericht van ons.

De wijze van belonen leggen wij altijd vast in een opdrachtbevestiging zodat u en wij weten waar wij aan toe zijn.

Onze beloning voor doorlopende dienstverlening: de nazorg

Nadat u het contract heeft getekend kan uw situatie veranderen. Mogelijk past het product in de toekomst niet meer bij uw situatie. Zo kunnen er bijvoorbeeld veranderingen optreden in uw gezinssituatie, uw financiële situatie, in de wet- en regelgeving of de verzekeringsmarkt. Tijdens de looptijd van het contract zullen wij blijven informeren over belangrijke wijzigingen in het product. Maar het kan ook zijn dat u aanspraak moet gaan maken op uw verzekering, bijvoorbeeld als u arbeidsongeschikt wordt. Ook dan begeleiden wij u.

In het onderstaande overzicht treft u de maandelijkse vergoeding aan voor onze beheeractiviteiten, administratie en begeleiding bij schade:

De beloning voor onze werkzaamheden:

 • advies uurtarief van € 150,-
 • administratief uurtarief van € 65,-
 • of een afgesproken prijs per opdracht / dienstverlening

Wanneer wij dit met u hebben afgesproken dan leggen we dit vast in een opdrachtbevestiging.
Indien onze werkzaamheden binnen het kader van bemiddeling of met verzekering samenhangende diensten blijven is er geen BTW verschuldigd.
Hieronder vindt u een richtlijn van de gemiddelde kosten voor bemiddeling in combinatie met advies, de kosten van beheer.

Advies nieuwe collectieve pensioenregeling voor bedrijf € 3.000,–
Advies DGA-pensioen € 3.000,–
Advies arbeidsongeschiktheidsverzekering € 300,–*
Beheer arbeidsongeschiktheidsverzekering per maand € 19,50
Juridische stukken DGA-pensioen (pensioenbrief, overeenkomst) € 175,–
Wft-proof maken bestaande DGA-regeling € 1.600,–
Advies en bemiddeling overlijdensrisico € 500,–
Beheer per polis per maand overlijdensrisico € 25,–
Beheer per polis per maand DGA-pensioen € 40,–

*wanneer een relatie besluit dat hij/zij de verzekering af wenst te sluiten wordt er € 75,- in rekening gebracht voor het behandelen van de aanvraag.

Beloningsbeleid medewerkers

MEVAS beschikt over een beheerst beloningsbeleid. De beloning van onze medewerkers bestaat uit een vast marktconform salaris. Wij beoordelen en sturen onze medewerkers op integer, solide en klantgericht handelen.

Persoonsgegevens

MEVAS heeft bij de Autoriteit Persoonsgegevens melding gemaakt van het feit dat Mevas persoonsgegevens houdt, bewerkt en beschikbaar stelt.

Klachten

Uiteraard doen wij ons best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Als u echter niet tevreden bent, vragen wij u dit ons direct te laten weten. Wij doen dan ons uiterste best om u klacht zo snel mogelijk te verhelpen.

Mocht u menen dat wij niet adequaat op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u zich wenden tot:

Kifi

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD)
Postbus 93257
2509 AG  DEN HAAG

telefoon: 0900 – 355 22 48
website: kifid.nl

Kifid is de afkorting van het Klachteninstituut voor de Financiële Dienstverlening. Bij Kifid kunnen consumenten terecht als zij een klacht hebben over financiële dienstverlening. Kifid behandelt de klacht op een onafhankelijke en onpartijdige wijze.

Het instituut Kifid staat voor:

 • klantvriendelijkheid
 • professionaliteit
 • transparantie
 • uniformiteit
 • eenduidigheid en
 • kennisdelen

Het instituut is gericht op het beslechten van geschillen tussen een consument en een financiële dienstverlener waarop Nederlands recht van toepassing is. Dat gebeurt door bemiddeling door de Ombudsman of door een (bindend) bindend advies van de Geschillencommissie of de Commissie van Beroep. De Ombudsman, de Geschillencommissie en de Commissie van Beroep werken objectief en onafhankelijk. Zij worden ondersteund door secretarissen. Het bestuur van Kifid en de aangesloten dienstverleners hebben geen invloed op de adviezen en beslissingen van Kifid.

Daarnaast richt Kifid zich ook op het voorkomen van klachten. Klachten worden geanalyseerd om patronen en trends te ontdekken. Door bijvoorbeeld het geven van lezingen en workshops, wordt aan financiële dienstverleners geleerd hoe zij klachten kunnen voorkomen en de werkwijze kunnen verbeteren. Hierin wordt samengewerkt met het ministerie van Financiën en de Autoriteit Financiële Markten.

Kifid werkt onder vergunning en toezicht van de Minister van Financiën. Ga voor meer informatie naar kifid.nl

Uiteraard doen wij ons best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Als u echter niet tevreden bent, vragen wij u dit ons direct te laten weten. Wij doen dan ons uiterste best om u klacht zo snel mogelijk te verhelpen.