Dienstenwijzer

Mevas

In onze dienstenwijzer leggen wij graag uit wie wij zijn en wat u van ons kan en ook mág verwachten.

Wie zijn wij?
Mevas is hét verzekeringskantoor voor leden van Koninklijke Metaalunie. Ons team bestaat inmiddels uit 37 werknemers; hiermee zijn wij een van de grotere verzekeringskantoren. Wij adviseren leden van Metaalunie over het voorkomen, beperken en verzekeren van risico’s. Wij bestaan voor én door deze leden. We bieden een breed pakket aan verzekeringsoplossingen. Particuliere verzekeringen, zakelijke verzekeringen, inkomensverzekeringen en zorgverzekeringen: wat u ook zoekt, wij adviseren u graag.

Wij sluiten voor bedrijven in de MKB-maakindustrie collectieve contracten af bij betrouwbare partners. Door onze specialistische kennis zijn de voorwaarden van deze contracten helemaal afgestemd op de wensen van de metaalsector. Hierdoor en door te investeren in preventie kunnen wij u (risico)oplossingen bieden tegen een aantrekkelijke prijs. Omdat wij uitsluitend diensten verlenen aan bedrijven in de metaalbranche, hebben wij niet alleen diepgaande kennis van uw risico’s en mogelijk oplossingen. Wij zijn ook altijd op de hoogte van de specifieke en actuele uitdagingen voor uw bedrijf in de metaalsector.

Mevas is in 1995 opgericht vanuit een samenwerking tussen de Metaalunie en Verum B.V. Inmiddels zijn alle aandelen in handen van de Metaalunie.

Wij maken graag heldere afspraken met u over onze dienstverlening en de bijbehorende kosten. Wij gaan hierbij verder dan de informatie die we u op grond van de Wet op het financieel toezicht moeten verstrekken. Wij geven u graag aanvullende informatie over onze dienstverlening zodat u een goed totaalbeeld krijgt. Heeft u hier vragen over, stel ze ons dan gerust!

Naam en adres
Onze gegevens zijn:

Mevas B.V.
Havinghastraat 25
1817 DA  ALKMAAR

Postbus 8001
1802 KA  ALKMAAR

Uiteraard kunt u ons op kantoor bezoeken. Op werkdagen zijn de openingstijden van 8.30 uur tot 17.00 uur.

Onze website is www.mevas.nl, hier treft u regelmatig informatie, nieuwsberichten en tips aan.

Kamer van Koophandel (www.kvk.nl)
Bij de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer 37071695.

Registratie AFM
Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer: 12010713. Voor vragen over toezicht kunt u terecht bij het meldpunt Financiële Markten via telefoonnummer 0900-5400540 (5ct/min), bereikbaar maandag, woensdag en donderdag tussen 10.00 en 13.00.

Op grond van deze vergunning mogen wij de volgende activiteiten verrichten:

 • Adviseren en bemiddelen in particuliere schadeverzekeringen
 • Adviseren en bemiddelen in zakelijke schadeverzekeringen
 • Adviseren en bemiddelen in inkomensverzekeringen
 • Adviseren en bemiddelen in zorgverzekeringen
 • Adviseren en bemiddelen in pensioenverzekeringen

Aard van onze dienstverlening
Binnen het kader van onze vergunning kunnen wij u op de volgende manieren van dienst zijn:

 1. Wij kunnen u inzicht geven in uw huidige situatie als het gaat om het afdekken van bepaalde risico’s.
 2. Wanneer u in grote lijnen weet wat voor soort financieel product u zoekt, kunnen wij u helpen bij het vergelijken en selecteren van de beste optie.
 3. Wij kunnen op uw verzoek klankborden over uw ideeën van een financieel product.
 4. Wij kunnen u coachen bij het vormen van een beeld van de mogelijkheden voor het verzekeren van bepaalde risico’s.
 5. Wij kunnen u een compleet advies geven over een financieel product en begeleiden bij het afsluiten van een passende oplossing, waarbij onze dienstverlening in principe stopt op het moment dat het betreffende product is afgesloten.
 6. Wij kunnen het volledig beheer van financiële producten voor u verzorgen: advies, afsluiten en begeleiding na het tot stand komen van een financieel product. Bij het laatste kunt u bijvoorbeeld denken aan een mogelijk tussentijds advies tot aanpassing van het afgesloten product, of aan het in behandeling nemen van een schade.

Adfiz (www.adfiz.nl)
Ons kantoor is lid van Adfiz. Adfiz is een branchevereniging voor onafhankelijke financiële adviseurs. De bij de Adfiz aangesloten leden zijn onafhankelijk en vrij in de keuze van producten en aanbieders. Adfiz stelt als voorwaarde dat verzekeringsmaatschappijen geen eigendomsbelang of zeggenschap mogen hebben in de bij haar aangesloten leden.

Klachten over de uitvoering van onze dienstverlening
Uiteraard doen wij ons best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Als u echter niet tevreden bent, vragen wij u dit ons direct te laten weten. Wij doen dan ons uiterste best om uw klacht zo snel mogelijk te verhelpen, u vindt onze klachtenregeling hier.

Mocht u menen dat wij niet adequaat op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u zich wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid):

Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Tel. 070 – 333 8 999
www.kifid.nl

consument@kifid.nl

Ons kantoor is bij het Kifid aangesloten onder nummer 300.007.060.

Juridische positie
Ons kantoor heeft banden met één of meerdere maatschappijen. Hierdoor hebben wij afspraken om waar mogelijk de producten van deze betrokkenen aan u te adviseren zo lang dit aansluit bij uw wensen en behoeften.

Op onze dienstverlening is Nederlands recht van toepassing.

Geen zeggenschap
Wij zijn een volledig zelfstandige onderneming. Geen enkele bank, verzekeraar of andere aanbieder van financiële producten heeft stemrechten, aandelen of anderszins zeggenschap in ons bedrijf.

Onze beloning

De kosten van onze werkzaamheden kunnen worden gefinancierd door de verzekeraar waarmee wij u in contact brengen. Dit heet provisie.

Voor individuele arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en pensioenverzekeringen mogen wij geen provisie ontvangen van banken of verzekeraars. Wij brengen de kosten voor onze werkzaamheden bij deze producten rechtstreeks bij u in rekening.

Voordat wij aan de opdracht beginnen, maken we een inschatting van de dienstverlening en wat de kosten voor u zullen zijn. Voor we beginnen sluiten we hiervoor een aparte overeenkomst af zodat u ook weet wat u van ons kunt verwachten. U weet dus van tevoren wat u gaat betalen en wat u daarvoor krijgt.

Wij vragen ook iets van u
Om uw wensen en behoeften op het gebied van financiële diensten goed te kunnen verzorgen, vragen wij ook een aantal zaken van u.

Juiste en volledige informatieverstrekking
Voor onze adviezen zijn wij afhankelijk van de informatie die u ons geeft. In de relatie die wij met u hebben vragen wij van u dat u ons regelmatig informeert. Bijvoorbeeld of er wijzigingen zijn in uw inkomenssituatie, of dat u recent grote uitgaven hebt gedaan voor een verbouwing, nieuwe machines of uitbreiding van uw wagenpark. De informatie die wij van u ontvangen is belangrijk voor de adviezen die wij u geven.

Totaalbeeld
Uw verzekeringsportefeuille kunt u het best vergelijken met een puzzel. Het beeld is pas compleet te maken als alle puzzelstukjes bekend zijn. Het is mogelijk dat u bepaalde financiële producten ergens anders heeft afgesloten en ook daar laat begeleiden. Om uw goed te kunnen helpen is het voor ons erg belangrijk om een totaalbeeld te hebben. Zo kan voorkomen worden dat wij u niet wijzen op een bepaald risico omdat wij denken dat u dit ergens anders al geregeld heeft. Daarom vragen wij u mee te werken aan het volledig maken van uw financiële dienstenpakket bij ons.

Wijzigingen doorgeven
Vanzelfsprekend vragen wij u ons te informeren over wijzigingen in uw persoonlijke en zakelijke situatie die van invloed kunnen zijn op uw pakket van financiële diensten. Denkt u bijvoorbeeld aan een nieuw pand of machine, een nieuwe activiteit, werkloos of arbeidsongeschikt worden.

Informatie doornemen
Indien wij voor u een bepaalde financiële dienst verzorgen, zal het vaak gebeuren dat wij u informatie sturen. Soms gaat het hierbij om informatie die wij op basis van een wettelijke verplichting aan u verzenden. Maar ook kunnen wij u informatie toesturen omdat wij denken dat u zich daarmee nog beter kunt oriënteren op bestaande of nieuwe financiële producten en diensten. Wij vragen u al onze informatie aandachtig door te nemen en als dat nodig is contact met ons op te nemen. In ieder geval vragen wij u de polissen en andere contracten altijd zelf te controleren en vast te stellen of deze zijn opgesteld volgens uw wensen. Natuurlijk controleren wij deze ook voor u.

Uw persoonsgegevens

Om u goed te kunnen adviseren welke financiële producten bij uw situatie passen, gaan wij met u in gesprek. In dit gesprek stellen wij u verschillende vragen. Deze vragen hebben betrekking op uw kennis van en ervaring met financiële diensten, uw financiële situatie, zoals inkomen, uitgaven en vermogen, uw wensen en behoeften voor zover relevant voor het financiële advies en uw bereidheid om bepaalde risico’s zelf te dragen, dan wel uw wens om deze juist af te dekken, bijvoorbeeld door middel van een verzekering.

Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om
Met de gegevens die wij van u ontvangen, gaan wij zorgvuldig om. Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om te voorkomen dat onbevoegde derden kennis kunnen nemen van deze gegevens. Ook hebben al onze medewerkers een geheimhoudingsverklaring ondertekend.

Hoe gebruiken wij de van u ontvangen gegevens?
Wij gebruiken de gegevens die wij van u krijgen om een analyse van uw financiële situatie te maken. Hieruit volgt dan ons advies over welke maatregelen u kunt nemen om de door u gewenste financiële zekerheid te realiseren.

Zowel in het kader van het opstellen van dit advies als wanneer u ons vraagt onderdelen van dit advies uit te voeren, kan het voorkomen dat wij contact moeten zoeken met verzekeraars, geldverstrekkers, expertisebureaus, arbeidsdeskundigen en anderen die belangrijk zijn bij de uitvoering van de voor u te bereiken financiële zekerheid.

Bij verzekeraars en geldverstrekkers gaat het dan om de informatie die zij nodig hebben om te kunnen bepalen of en zo ja onder welke condities zij aan u een offerte willen uitbrengen voor een verzekering of krediet. Bij expertisebureaus gaat het om gegevens die nodig zijn om de waarde van uw pand of andere bezittingen te kunnen taxeren. Bij arbeidsdeskundigen gaat het om uw contactgegevens, zodat de arbeidsdeskundige in het kader van een aanvraag van een arbeidsongeschiktheidsverzekering contact met u kan zoeken.

Wij geven de van u ontvangen persoonsgegevens alleen aan derden door wanneer dat nodig is om een bepaald onderdeel van uw opdracht uit te voeren. Wij geven daarbij alleen die gegevens door die deze derden ook echt nodig hebben om de door ons gevraagde werkzaamheden voor u uit te voeren.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren de gegevens niet langer dan nodig om de opgedragen werkzaamheden voor u uit te voeren. Uiterlijk vijf jaar nadat de verzekeringen en/of kredieten die wij voor u tot stand hebben gebracht zijn geëindigd, vernietigen wij de persoonsgegevens die wij van u in dit kader hebben ontvangen.

Wat zijn uw rechten?

U bent onze klant. Dus u heeft het recht om te bepalen welke gegevens wij van u wij wel of niet ontvangen. Maar daarnaast heeft u nog andere rechten. Wij vatten deze hieronder samen.

 1. U mag ons altijd een overzicht vragen van de persoonsgegevens die wij van u hebben. Dit overzicht verstrekken wij u kosteloos.
 2. Wanneer u meent, dat wij bepaalde gegevens over u onjuist in onze administratie hebben verwerkt, dan kunt u om correctie vragen. Wij stellen dit zeer op prijs, omdat wij uiteraard alleen ons werk goed kunnen doen, wanneer de gegevens waarmee wij voor u werken correct zijn.
 3. Indien u niet langer wilt dat wij bepaalde gegevens in onze administratie hebben geregistreerd, dan kunt u ons verzoeken deze gegevens te verwijderen. Uiteraard voldoen wij in dat geval aan uw verzoek.
 4. Wij hebben hierboven aangegeven op welke wijze wij de van u ontvangen gegevens gebruiken. Mocht u op enig moment dit gebruik willen beperken, bijvoorbeeld dat wij bepaalde gegevens niet aan een bepaalde organisatie mogen doorgeven, dan kunt u ons dit laten weten. Ook aan dit verzoek zullen wij dan uiteraard voldoen.
 5. Indien u dat wenst, kunt u ons vragen uw gegevens door te zenden aan een derde. Bijvoorbeeld uw accountant, advocaat of bank. Na ontvangst van uw verzoek zullen wij zo spoedig mogelijk uw verzoek uitvoeren.
 6. Wanneer wij van derden persoonlijke informatie over u ontvangen, bijvoorbeeld van uw verzekeraar, accountant, bank of andere financieel adviseurs dan informeren wij u over de bron waaruit wij deze informatie hebben ontvangen.

Wat is de situatie wanneer u ons bepaalde informatie niet geeft, of ons beperkt in het gebruik daarvan?
Het opstellen van een goed financieel advies kunt u vergelijken met het maken van een puzzel. Er zijn vele, afzonderlijke stukjes die bij het begin van onze werkzaamheden allemaal door elkaar liggen. Hebben wij alle stukjes tot onze beschikking, dan slagen wij er bijna altijd in om de puzzel op te lossen en u een compleet beeld te schetsen.

Maar wanneer u ons bepaalde informatie niet wenst te verstrekken of ons beperkingen oplegt in het gebruik hiervan, dan missen wij een of meerdere “stukjes” van de puzzel. Soms is dat niet onoverkomelijk om u toch een bepaald eindplaatje te kunnen schetsen. Wij zullen u er dan wel op wijzen, dat in dit advies bepaalde gaten kunnen zitten omdat wij niet over alle informatie konden beschikken en wat de consequenties hiervan voor u kunnen zijn.

Missen wij te veel informatie, dan kunnen wij geen verantwoord advies opstellen en zullen wij u mededelen dat wij onze werkzaamheden voor u niet kunnen uitvoeren.

Klachten over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan
Zoals hierboven aangegeven, proberen wij zo zorgvuldig mogelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Heeft u vragen over de wijze waarop binnen ons kantoor wordt omgegaan met uw persoonsgegevens? Aarzel dan niet en neem hierover contact met ons op. Wij zullen dan ons best doen om deze vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.

Mocht u klachten hebben over de wijze waarop ons kantoor met uw persoonsgegevens is omgegaan, dan spreken wij de wens uit dat u hierover contact opneemt met de directie van ons kantoor. Wij beloven u dat deze klacht onze aandacht krijgt.

Mocht u toch van mening blijven, dat wij niet zorgvuldig genoeg met uw persoonsgegevens zijn omgegaan, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Natuurlijk is er nog veel meer te vertellen
We hopen dat u een beeld heeft gekregen van wat wij voor u kunnen betekenen. Natuurlijk is dat veel meer dan u hier heeft kunnen lezen. Stel ons daarom gerust uw vragen. Wilt u meer weten of wat wij voor u kunnen doen of hoe wij werken? We vertellen het u graag in een persoonlijk gesprek.

Laatste nieuwsberichten
Bekijk alle berichten
Mevas B.V. - icon-nieuwsbrief

Informatie die we graag met u delen

blijf op de hoogte