Uw bestuurders willen alleen het beste voor uw organisatie. Maar een besluit kan ook verkeerd uitpakken. Met onbedoelde gevolgen. Ook voor de bestuurders zelf. Zij kunnen zelfs persoonlijk aansprakelijk gesteld worden waardoor hun privévermogen in gevaar komt. Met de Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering van MEVAS beschermt u uw bestuurders, commissarissen of toezichthouders tegen de financiële risico’s van hun functie.

Realiseert u zich welke risico’s u loopt als bestuurder of commissaris? Hoe hard u zich ook voor de zaak inzet, u kunt persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor onbehoorlijk bestuur. Naast een eventuele schadevergoeding kunnen de verweerkosten hierbij hoog oplopen! De huidige marktsituatie en het verscherpte toezicht op de wetgeving leiden ertoe dat consumenten bestuurders in toenemende mate persoonlijk aansprakelijk gaan stellen. En dit kan een flinke aanslag betekenen op uw privévermogen.

De BCA-verzekering dekt het risico van schadevergoeding en de kosten van verweer. Ook wanneer de claim onterecht is en de verzekeraar niet tot uitkering over hoeft te gaan zullen de kosten van verweer worden vergoed. Deze kosten kunnen erg hoog oplopen wanneer er gespecialiseerde advocaten moeten worden ingeschakeld.

Voor wie is deze verzekering bedoeld

De verzekering is voor bestuurders en commissarissen van BV’s en NV’s, zowel in functie, afgetreden of nog te benoemen. In principe wordt een voltallig bestuur verzekerd. Het bestuur is namelijk wettelijk collectief verantwoordelijk. De vennootschap (rechtspersoon) sluit de verzekering af. Bij een holdingstructuur worden de geconsolideerde meerderheidsdeelnemingen automatisch meeverzekerd. Daarnaast wordt ook uitgegaan van hoofdelijke aansprakelijkheid. De gehele schade kan dus op één bestuurder worden verhaald. Functionarissen die niet direct tot het college worden gerekend maar die wel daarmee gelijk worden gesteld, worden ook meeverzekerd.

Steeds vaker is deze verzekering onderdeel van de secundaire arbeidsvoorwaarden. Loop niet langer persoonlijk financieel risico en vraag een vrijblijvende offerte aan bij MEVAS.

Binnen 2 minuten geregeld, geheel vrijblijvend.
 • Bedrijfsgegevens

 • Gegevens contactpersoon

 • Algemene gegevens

 • Datumnotatie:DD slash MM slash JJJJ
 • Zeggenschapsverhouding

 • Afgelopen boekjaar

 • Toekomstige ontwikkelingen

 • Overige gegevens

 • Bedenktijd

  Het aanvragen van een offerte is altijd geheel vrijblijvend en kosteloos. Zodra u opdracht geeft deze offerte om te zetten tot een polis dan geldt de hieronder staande bedenktijd.

  Indien u uw aanvraag en / of het sluiten van uw schadeverzekering heeft gedaan via internet, dan is er een bedenktijd van toepassing. Vanaf het moment waarop u de polis ontvangt heeft u nog maximaal 14 dagen het recht om de verzekering ongedaan te maken. Op het moment dat wij uw opdracht via internet hebben ontvangen, geven wij de opdracht aan de verzekeraar door. Wij vermelden daarbij dat deze opdracht via internet is doorgegeven en dat u als aanvrager maximaal 14 dagen bedenktijd heeft na ontvangst van de polis. Deze regeling geldt niet voor verzekeringen met een contracttermijn korter dan één jaar, of voor verzekeringen waarbij uitdrukkelijk met u is overeengekomen dat deze volledig zijn uitgevoerd voordat de bedenktijd is afgelopen. Indien u van dit ‘bedenkrecht’ gebruik maakt, wordt ervan uitgegaan dat de verzekering nooit heeft bestaan.

  Wenst u gebruik te maken van het recht om uw verzekering ongedaan te laten maken? Dan kunt u alle verzekeringsbescheiden terugsturen naar het kantoor van Mevas BV in Alkmaar. Mevas behoudt zich het recht voor om in dat geval een vergoeding te vragen van € 15,- voor de kosten om de verzekering te sluiten en de polis op te maken, alsmede voor de op het polisblad vermelde poliskosten.
 • Toelichting op artikel 7:928 Burgerlijk Wetboek

  Artikel 7:928 Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de verzekeringnemer is verplicht voor het sluiten van de overeenkomst aan de verzekeraar alle feiten mede te delen die hij kent of behoort te kennen en waarvan naar hij weet of behoort te begrijpen, de beslissing van de verzekeraar of, en zo ja op welke voorwaarden, hij de verzekering zal willen sluiten, afhangt of kan afhangen.