Drie dekkingen in een product

De Goed Werkgeverschap biedt in aanvulling op de algemene aansprakelijkheidsverzekering een complete dekking voor uw werkgeversrisico’s. In feite maakt deze combinatie de andere verzekeringen die u voor de opgerekte aansprakelijkheid gesloten hebt, overbodig. Bijzonder is dat het voor de schadeafwikkeling niet van belang is of u als werkgever aansprakelijk bent voor het letsel van uw medewerker. Maatgevend voor de verzekeringsdekking is dat sprake is van een arbeidsgerelateerd ongeval.

Daarnaast kent de Goed Werkgeverschapsverzekering een ongevallenuitkering op 24-uursbasis en kunt u uw kosten voor gemiste arbeidsinzet meeverzekeren.

Belangrijke voordelen

 • Uitkering van de daadwerkelijk geleden schade (tot een vastgesteld maximum)
 • Geen juridisch getouwtrek over de aansprakelijkheid
 • Arbeidsverhouding wordt niet geschaad door een aansprakelijkheidstelling na een ongeval
 • Passen bij ‘het nieuwe werken’: woon-werkverkeer en ongevallen in privétijd zijn standaard meeverzekerd (op basis van vaste bedragen)
 • Gemiste arbeidsinzet kan optioneel worden meeverzekerd
Binnen 5 minuten geregeld, geheel vrijblijvend.
 • Bedrijfgegevens:

 • Heeft u al een aansprakelijksheidsverzekering via MEVAS afgesloten?

  Dan hoeft u enkel de onderstaande 4 vragen in te vullen:
 • Omschrijving bedrijf:

 • Personeel/Omzet:

 • Arbeidsomstandigheden:

 • Werkzaamheden:

 • Voertuigen:

 • Fabricage/Handel/Bewerking:

 • Stoffen/Hulpmiddelen:

 • Leveranciers/Afnemers/Condities:

 • Export/Import:

 • Export USA/Canada

  *** Exporteert u niet naar deze landen dan kunt u deze vraag overslaan ***
 • Ontroerende zaken:

 • Verzekeringsgegevens:

 • Datumnotatie:MM slash DD slash JJJJ
 • Datumnotatie:MM slash DD slash JJJJ
 • Datumnotatie:MM slash DD slash JJJJ
 • Bedenktijd

  Het aanvragen van een offerte is altijd geheel vrijblijvend en kosteloos. Zodra u opdracht geeft deze offerte om te zetten tot een polis dan geldt de hieronder staande bedenktijd.

  Indien u uw aanvraag en / of het sluiten van uw schadeverzekering heeft gedaan via internet, dan is er een bedenktijd van toepassing. Vanaf het moment waarop u de polis ontvangt heeft u nog maximaal 14 dagen het recht om de verzekering ongedaan te maken. Op het moment dat wij uw opdracht via internet hebben ontvangen, geven wij de opdracht aan de verzekeraar door. Wij vermelden daarbij dat deze opdracht via internet is doorgegeven en dat u als aanvrager maximaal 14 dagen bedenktijd heeft na ontvangst van de polis. Deze regeling geldt niet voor verzekeringen met een contracttermijn korter dan één jaar, of voor verzekeringen waarbij uitdrukkelijk met u is overeengekomen dat deze volledig zijn uitgevoerd voordat de bedenktijd is afgelopen. Indien u van dit ‘bedenkrecht’ gebruik maakt, wordt ervan uitgegaan dat de verzekering nooit heeft bestaan.

  Wenst u gebruik te maken van het recht om uw verzekering ongedaan te laten maken? Dan kunt u alle verzekeringsbescheiden terugsturen naar het kantoor van Mevas BV in Alkmaar. Mevas behoudt zich het recht voor om in dat geval een vergoeding te vragen van € 15,- voor de kosten om de verzekering te sluiten en de polis op te maken, alsmede voor de op het polisblad vermelde poliskosten.
 • Toelichting op artikel 7:928 Burgerlijk Wetboek

  Artikel 7:928 Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de verzekeringnemer is verplicht voor het sluiten van de overeenkomst aan de verzekeraar alle feiten mede te delen die hij kent of behoort te kennen en waarvan naar hij weet of behoort te begrijpen, de beslissing van de verzekeraar of, en zo ja op welke voorwaarden, hij de verzekering zal willen sluiten, afhangt of kan afhangen.