Door wie laat u zich bijstaan?

Als Metaalunielid kunt u juridische geschillen voorleggen aan een van de Metaalunie juristen. Dat kost niets extra’s, deze dienst valt onder de contributie.

Wanneer een rechtszaak onvermijdelijk blijkt, kunt u terecht bij Metaalunie Rechtsbijstand. Ondanks de scherpe tarieven van Metaalunie Rechtsbijstand, kunnen de kosten voor het voeren van een procedure snel oplopen.

MEVAS heeft daarom samen met Metaalunie Rechtsbijstand speciaal voor Metaalunieleden een Rechtsbijstandverzekering ontwikkeld, die de kosten van het voeren van een juridische procedure vergoedt tot een bedrag van € 25.000 per gebeurtenis.

Bescherm uw onderneming en sluit vandaag nog de MEVAS Rechtsbijstandverzekering af!

 • unieke verzekering speciaal voor Metaalunieleden
 • een lage premie
 • geen wachttijd
 • een maximum verzekerd bedrag van € 25.000,-
 • deskundige begeleiding door juristen van Metaalunie Rechtsbijstand of externe advocaten
 • ook juridische bijstand bij een geschil met een ander Metaalunielid
 • geschil melden kan bij de Metaalunie in plaats van bij de verzekeraar
Binnen 2 minuten geregeld, geheel vrijblijvend.
 • Bedrijfsgegevens

 • Gegevens contactpersoon

 • Offerte

 • Bedenktijd

  Het aanvragen van een offerte is altijd geheel vrijblijvend en kosteloos. Zodra u opdracht geeft deze offerte om te zetten tot een polis dan geldt de hieronder staande bedenktijd.

  Indien u uw aanvraag en / of het sluiten van uw schadeverzekering heeft gedaan via internet, dan is er een bedenktijd van toepassing. Vanaf het moment waarop u de polis ontvangt heeft u nog maximaal 14 dagen het recht om de verzekering ongedaan te maken. Op het moment dat wij uw opdracht via internet hebben ontvangen, geven wij de opdracht aan de verzekeraar door. Wij vermelden daarbij dat deze opdracht via internet is doorgegeven en dat u als aanvrager maximaal 14 dagen bedenktijd heeft na ontvangst van de polis. Deze regeling geldt niet voor verzekeringen met een contracttermijn korter dan één jaar, of voor verzekeringen waarbij uitdrukkelijk met u is overeengekomen dat deze volledig zijn uitgevoerd voordat de bedenktijd is afgelopen. Indien u van dit ‘bedenkrecht’ gebruik maakt, wordt ervan uitgegaan dat de verzekering nooit heeft bestaan.

  Wenst u gebruik te maken van het recht om uw verzekering ongedaan te laten maken? Dan kunt u alle verzekeringsbescheiden terugsturen naar het kantoor van Mevas BV in Alkmaar. Mevas behoudt zich het recht voor om in dat geval een vergoeding te vragen van € 15,- voor de kosten om de verzekering te sluiten en de polis op te maken, alsmede voor de op het polisblad vermelde poliskosten.
 • Toelichting op artikel 7:928 Burgerlijk Wetboek

  Artikel 7:928 Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de verzekeringnemer is verplicht voor het sluiten van de overeenkomst aan de verzekeraar alle feiten mede te delen die hij kent of behoort te kennen en waarvan naar hij weet of behoort te begrijpen, de beslissing van de verzekeraar of, en zo ja op welke voorwaarden, hij de verzekering zal willen sluiten, afhangt of kan afhangen.

Onder de dekking vallen o.a.:

 • Arbeidsrechtelijke geschillen;
 • Geschillen met betrekking tot de levering van goederen of diensten aan of door u, tenzij het de incasso van een onbetwiste vordering betreft;
 • Geschillen over merken, handelsnamen of octrooien inclusief de kosten van de octrooigemachtigde;
 • Geschillen met betrekking tot door u gehuurd of verhuurd (werk)materieel;
 • Diverse juridische problemen die zich kunnen voordoen voor de eigenaar van een bedrijfspand, zoals onteigening, verhuur en problemen rond erfdienstbaarheid.

Specifieke uitsluitingen

 • Uitgesloten van de dekking is o.a. een gebeurtenis die zich voordoet terwijl u een vervoermiddel bestuurt;
 • Daarnaast zijn bestaande of te verwachten geschillen voor de ingangsdatum van de verzekering uitgesloten.
 • Zaken met een belang kleiner dan € 1.000,- zijn niet verzekerd.
 • Incasso’s (onbetwiste vorderingen) zijn niet verzekerd.
 • Zaken met betrekking tot financieel onvermogen van verzekerde zijn niet verzekerd
 • Particuliere rechtsbijstand is niet verzekerd

Stelt u zich eens voor:

uw klant is naar uw mening onterecht, ontevreden over de door u geleverde machine en betaalt om die reden niet;
de machine die aan u is geleverd voldoet niet aan de door u gestelde eisen;
uw werknemer functioneert niet en u wilt de arbeidsovereenkomst beëindigen;
uw klant betaalt niet en u wilt beslag leggen bij uw klant om uw vordering zeker te stellen;
u heeft een product gemaakt en een concurrent maakt dat product na.
Als u de gang naar de rechter niet kunt voorkomen, dan kunt u tegen een gunstig uurtarief terecht bij een door Metaalunie Rechtsbijstand. Metaalunie Rechtsbijstand is een zelfstandige dienst van de Metaalunie, maar vanwege haar relatie met Metaalunie weet zij als geen ander waar u als ondernemer in de metaal mee te maken kunt krijgen.

Wilt u meer weten over Metaalunie Rechtsbijstand bezoek www.metaalunierechtsbijstand.nl

 1. Als u een probleem heeft dat u zelf niet kunt oplossen of advies wilt over bepaalde onderwerpen, belt of mailt u dan met Metaalunie.
 2. Meld hierbij altijd dat u beschikt over een MEVAS Rechtsbijstandverzekering.
 3. Uw zaak zal in overleg met u door een juridisch adviseur van Metaalunie in behandeling worden genomen. Als u na het advies van deze jurist zelf de kwestie wilt afhandelen, let er dan op dat u GEEN kosten maakt voordat u daarvoor toestemming heeft van de verzekeraar. Hoe u die toestemming kunt krijgen, leest u hieronder vanaf punt
 4. Als het geschil niet tot een oplossing komt, zal door Metaalunie Rechtsbijstand voor u een dekkingsstandpunt worden aangevraagd bij de verzekeraar.
 5. Als de verzekeraar dekking verleent, zal in overleg met de verzekeraar worden besloten welke jurist of advocaat uw zaak in behandeling neemt.
 6. Pas als er dekking is en is afgestemd wie uw belangen zal behartigen, zullen gemaakte (advocaat)kosten worden vergoed.
 7. Schakel dus NOOIT zonder toestemming van de verzekeraar een derde in. De kosten die dan worden gemaakt worden NIET vergoed en zijn voor uw eigen rekening!

Telefoonnummer: Koninklijke Metaalunie 030- 605 33 44 vragen naar de juridische afdeling

Op de rechtsbijstandverzekering zijn de volgende voorwaarden van toepassing: