MEVAS vindt het belangrijk dat een verzuimverzekering u als werkgever ondersteunt bij verzuim in uw bedrijf. De verzuimverzekeraars met wie wij samenwerken bieden dan ook de mogelijkheid voor ondersteuning bij zowel het voorkomen als beperken van het verzuim.

MEVAS biedt via het Preventiefonds meerdere middelen en trainingen om u en uw medewerker(s) te helpen bij het gezond en veilig werken.

Wij nemen telefonisch contact met u op!
  • Bedenktijd

    Het aanvragen van een offerte is altijd geheel vrijblijvend en kosteloos. Zodra u opdracht geeft deze offerte om te zetten tot een polis dan geldt de hieronder staande bedenktijd.

    Indien u uw aanvraag en / of het sluiten van uw schadeverzekering heeft gedaan via internet, dan is er een bedenktijd van toepassing. Vanaf het moment waarop u de polis ontvangt heeft u nog maximaal 14 dagen het recht om de verzekering ongedaan te maken. Op het moment dat wij uw opdracht via internet hebben ontvangen, geven wij de opdracht aan de verzekeraar door. Wij vermelden daarbij dat deze opdracht via internet is doorgegeven en dat u als aanvrager maximaal 14 dagen bedenktijd heeft na ontvangst van de polis. Deze regeling geldt niet voor verzekeringen met een contracttermijn korter dan één jaar, of voor verzekeringen waarbij uitdrukkelijk met u is overeengekomen dat deze volledig zijn uitgevoerd voordat de bedenktijd is afgelopen. Indien u van dit ‘bedenkrecht’ gebruik maakt, wordt ervan uitgegaan dat de verzekering nooit heeft bestaan.

    Wenst u gebruik te maken van het recht om uw verzekering ongedaan te laten maken? Dan kunt u alle verzekeringsbescheiden terugsturen naar het kantoor van Mevas BV in Alkmaar. Mevas behoudt zich het recht voor om in dat geval een vergoeding te vragen van € 15,- voor de kosten om de verzekering te sluiten en de polis op te maken, alsmede voor de op het polisblad vermelde poliskosten.
  • Toelichting op artikel 7:928 Burgerlijk Wetboek

    Artikel 7:928 Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de verzekeringnemer is verplicht voor het sluiten van de overeenkomst aan de verzekeraar alle feiten mede te delen die hij kent of behoort te kennen en waarvan naar hij weet of behoort te begrijpen, de beslissing van de verzekeraar of, en zo ja op welke voorwaarden, hij de verzekering zal willen sluiten, afhangt of kan afhangen.

Onze verzuimverzekeraars werken samen met gecertificeerde arbodiensten. Er is de mogelijkheid om te kiezen tussen een uitgebreide dienstverlening vanuit de arbodienst of een beperkter pakket.

Kiest u voor een andere arbodienst dan kijken we voor u in overleg met de verzuimverzekeraar naar de mogelijkheden.

Verhaalsrechtsbijstand
Verhaalsrechtsbijstand is gratis meeverzekerd op de Loondoorbetalingsverzekering. Bij ziekte van uw werknemer door schuld van derden, verhaalt de verzekeraar de ontstane schade op de wettelijk aansprakelijke partij, zowel voor u als voor uw werknemer.

Uw verzuim hoeft u alleen via één portaal te melden. Zowel de begeleiding vanuit uw arbodienst als de vaststelling van uw uitkering wordt dan gestart.

Via een online omgeving kunt u ook altijd alle personeelsmutaties doorgeven. Zowel de premie als de uitkering wordt bepaald op basis van de door u opgegeven medewerker(s) en de loonsom.