Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering bestuurders motorrijtuigen

Waarom de WABM?
Uw aansprakelijkheid als werkgever is door een uitspraak van de Hoge Raad uitgebreid. Overkomt uw werknemer tijdens werktijd als bestuurder van uw motorrijtuig een ongeval? Dan kunt u als werkgever voor zijn schade aansprakelijk gesteld worden! En schade in de vorm van compensatie van verlies van toekomstig verdienvermogen en smartengeld is niet gedekt onder uw WA- of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.
De Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering Bestuurders Motorrijtuigen(WABM) biedt dan uitkomst.

Verzekerd bedrag
EUR 1.000.000,00 per aanspraak met een maximum van EUR 1.000.000,00 per verzekeringsjaar.

Optimale zekerheid
De WABM-verzekering dekt de werkgeversaansprakelijkheid voor schade van medewerkers als bestuurder van een motorrijtuig. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt naar eigendom van het voertuig of type gebruik.

De schade kan bestaan uit:

 • immateriële schade die onder meer kan bestaan uit compensatie van verlies van toekomstig ‘verdienvermogen’ door lichamelijk letsel, smartengeld of kosten voor huishoudelijk hulp;
 • materiële schade zoals schade aan het motorrijtuig van de werknemer
Binnen 2 minuten geregeld, geheel vrijblijvend.
 • Bedrijfsgegevens

 • Gegevens contactpersoon

 • WABM

 • welke meer dan 10.000 km per jaar zakelijk rijden.
 • Bedenktijd

  Het aanvragen van een offerte is altijd geheel vrijblijvend en kosteloos. Zodra u opdracht geeft deze offerte om te zetten tot een polis dan geldt de hieronder staande bedenktijd.

  Indien u uw aanvraag en / of het sluiten van uw schadeverzekering heeft gedaan via internet, dan is er een bedenktijd van toepassing. Vanaf het moment waarop u de polis ontvangt heeft u nog maximaal 14 dagen het recht om de verzekering ongedaan te maken. Op het moment dat wij uw opdracht via internet hebben ontvangen, geven wij de opdracht aan de verzekeraar door. Wij vermelden daarbij dat deze opdracht via internet is doorgegeven en dat u als aanvrager maximaal 14 dagen bedenktijd heeft na ontvangst van de polis. Deze regeling geldt niet voor verzekeringen met een contracttermijn korter dan één jaar, of voor verzekeringen waarbij uitdrukkelijk met u is overeengekomen dat deze volledig zijn uitgevoerd voordat de bedenktijd is afgelopen. Indien u van dit ‘bedenkrecht’ gebruik maakt, wordt ervan uitgegaan dat de verzekering nooit heeft bestaan.

  Wenst u gebruik te maken van het recht om uw verzekering ongedaan te laten maken? Dan kunt u alle verzekeringsbescheiden terugsturen naar het kantoor van Mevas BV in Alkmaar. Mevas behoudt zich het recht voor om in dat geval een vergoeding te vragen van € 15,- voor de kosten om de verzekering te sluiten en de polis op te maken, alsmede voor de op het polisblad vermelde poliskosten.
 • Toelichting op artikel 7:928 Burgerlijk Wetboek

  Artikel 7:928 Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de verzekeringnemer is verplicht voor het sluiten van de overeenkomst aan de verzekeraar alle feiten mede te delen die hij kent of behoort te kennen en waarvan naar hij weet of behoort te begrijpen, de beslissing van de verzekeraar of, en zo ja op welke voorwaarden, hij de verzekering zal willen sluiten, afhangt of kan afhangen.