Wanneer uw medewerkers langer dan 2 jaar arbeidsongeschikt zijn, dan krijgen zij te maken met de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen). Bij volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid ontvangt uw medewerker via UWV een IVA (Inkomensvoorziening Volledig en duurzaam Arbeidsongeschikten) uitkering van 75% van het laatstverdiende, gemaximeerde dagloon.

Wanneer uw medewerkers echter niet volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn, dan krijgen zij te maken met de WGA (regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) of is er helemaal geen recht op een uitkering. Dit laatste is het geval wanneer het arbeidsongeschiktheidpercentage minder dan 35% bedraagt. Maar ook bij een hoger percentage kan het inkomensverlies fors zijn, zeker wanneer uw werknemer zijn resterende verdiencapaciteit niet of niet volledig kan benutten.

De Cao-partijen vinden deze situatie onwenselijk en hebben hierover afspraken gemaakt. Bij 15 tot 35% arbeidsongeschiktheid, wanneer de werknemer geen recht heeft op en een wettelijke uitkering maar wel inkomensverlies heeft, is in de CAO overeengekomen dat het inkomen gedurende 7,5 jaar wordt aangevuld tot 100% van het laatstverdiende inkomen.

Bij arbeidsongeschiktheid van meer dan 35%, maar niet volledig en duurzaam, ontvangt uw medewerker een WGA-uitkering. Zoals bovenstaand reeds vermeld kan er fors inkomensverlies ontstaan. Ook deze situatie is in de CAO gerepareerd. Werknemers ontvangen in deze situatie minimaal 70% van het laatstverdiende, gemaximeerde inkomen.

Beide regeling vormen een fors financieel risico voor u, als werkgever. U bent namelijk verantwoordelijk voor deze financiële toezeggingen. Om deze reden is ervoor gekozen dat uw medewerkers, wanneer zij onder de CAO Metaal en Techniek vallen, automatisch deelnemen aan de WIA-werknemersverzekering. Met deze verzekering wordt voldaan aan alle financiële verplichtingen ten opzichte van uw medewerkers zoals afgesproken in de CAO. Hierdoor zijn uw werknemers conform de CAO in één keer goed verzekerd tegen inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid.

Polisvoorwaarden NVS 589

Binnen 2 minuten geregeld, geheel vrijblijvend.
  • Bedenktijd

    Het aanvragen van een offerte is altijd geheel vrijblijvend en kosteloos. Zodra u opdracht geeft deze offerte om te zetten tot een polis dan geldt de hieronder staande bedenktijd.

    Indien u uw aanvraag en / of het sluiten van uw schadeverzekering heeft gedaan via internet, dan is er een bedenktijd van toepassing. Vanaf het moment waarop u de polis ontvangt heeft u nog maximaal 14 dagen het recht om de verzekering ongedaan te maken. Op het moment dat wij uw opdracht via internet hebben ontvangen, geven wij de opdracht aan de verzekeraar door. Wij vermelden daarbij dat deze opdracht via internet is doorgegeven en dat u als aanvrager maximaal 14 dagen bedenktijd heeft na ontvangst van de polis. Deze regeling geldt niet voor verzekeringen met een contracttermijn korter dan één jaar, of voor verzekeringen waarbij uitdrukkelijk met u is overeengekomen dat deze volledig zijn uitgevoerd voordat de bedenktijd is afgelopen. Indien u van dit ‘bedenkrecht’ gebruik maakt, wordt ervan uitgegaan dat de verzekering nooit heeft bestaan.

    Wenst u gebruik te maken van het recht om uw verzekering ongedaan te laten maken? Dan kunt u alle verzekeringsbescheiden terugsturen naar het kantoor van Mevas BV in Alkmaar. Mevas behoudt zich het recht voor om in dat geval een vergoeding te vragen van € 15,- voor de kosten om de verzekering te sluiten en de polis op te maken, alsmede voor de op het polisblad vermelde poliskosten.
  • Toelichting op artikel 7:928 Burgerlijk Wetboek

    Artikel 7:928 Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de verzekeringnemer is verplicht voor het sluiten van de overeenkomst aan de verzekeraar alle feiten mede te delen die hij kent of behoort te kennen en waarvan naar hij weet of behoort te begrijpen, de beslissing van de verzekeraar of, en zo ja op welke voorwaarden, hij de verzekering zal willen sluiten, afhangt of kan afhangen.

Wanneer uw medewerkers langer dan 2 jaar arbeidsongeschikt zijn, dan krijgen zij te maken met de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen). Bij volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid ontvangt uw medewerker een IVA (Inkomensvoorziening Volledig en duurzaam Arbeidsongeschikten) uitkering van 75% van het laatstverdiende, gemaximeerde (€ 51.976,-) salaris.

Wanneer uw medewerkers echter niet volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn, dan krijgen zij te maken met de WGA (regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) of is er helemaal geen recht op een uitkering. Dit laatste is het geval wanneer de arbeidsongeschiktheid minder dan 35% bedraagt. Maar ook bij een hoger percentage kan het inkomensverlies fors zijn, zeker wanneer uw werknemer zijn resterende verdiencapaciteit niet of niet volledig kan benutten.

De CAO-partijen vinden deze situatie onwenselijk en hebben hierover afspraken gemaakt. Bij 15 tot 35% arbeidsongeschiktheid, wanneer de werknemer geen recht heeft op en een wettelijke uitkering maar wel inkomensverlies heeft, is in de CAO overeengekomen dat het inkomen gedurende 7,5 jaar wordt aangevuld tot 100% van het laatstverdiende inkomen.

Bij arbeidsongeschiktheid van meer dan 35%, maar niet volledig en duurzaam, ontvangt uw medewerker een WGA-uitkering. Zoals bovenstaand reeds vermeld kan er fors inkomensverlies ontstaan. Ook deze situatie is in de CAO gerepareerd. Werknemers ontvangen in deze situatie minimaal 70% van het laatstverdiende, gemaximeerde inkomen.

Beide regeling vormen een fors financieel risico voor u, als werkgever. U bent namelijk verantwoordelijk voor deze financiële toezeggingen. Om deze reden is ervoor gekozen dat uw medewerkers, wanneer zij onder de CAO Metaal en Techniek vallen, automatisch deelnemen aan de

WIA-werknemersverzekering. Met deze verzekering wordt voldaan aan alle financiële verplichtingen ten opzichte van uw medewerkers zoals afgesproken in de CAO. Hierdoor zijn uw werknemers conform de CAO in één keer goed verzekerd tegen inkomensverlies bij een arbeidsongeschiktheidspercentage van 15% tot 80%.

De premie voor de WIA-werknemersverzekering bedraagt 0,828% van het gemaximeerde brutoloon van de medewerker. U betaalt de helft en uw medewerker betaalt de andere helft.

Voor meer informatie over WIA-werknemersverzekering kijkt u op www.nvschade-mt.nl of neemt u contact op met het MEVAS Zorgteam.

Als uw medewerker arbeidsongeschikt wordt, dan wil hij er in inkomen natuurlijk zo min mogelijk op achteruit gaan.

Een goede WIA-verzekering zorgt daarvoor tot een bepaald inkomen. Maar is zijn inkomen hoger dan de WIA-loongrens van € 51.976,- (2015), dan is hij voor dat deel niet verzekerd.

De WIA-Excedentverzekering is een aanvullende verzekering op de bestaande WIA Bodem en WGA Hiaat verzekeringen binnen de Metaal en Techniek (M&T). Deze verzekering dekt het risico op arbeidsongeschiktheid boven de loongrens van € 51.976,-(2015).

Te betalen premie (inclusief korting) 2,3%.

Werkgevers die niet onder de CAO-M&T vallen, kunnen wij op-maatproducten aanbieden.

Wilt u meer informatie over WIA Excedent, kijkt u dan op www.nvschade-mt.nl of neem contact op met het MEVAS Zorgteam.