12-jaarsoplossing

Werkgevers worden steeds meer verantwoordelijk voor de (financiële) gevolgen van zieke (ex)werknemers . Veranderingen in wet- en regelgeving rondom sociale zekerheid volgen elkaar snel op. Tot 1 januari 2017 dekt de WGA eigenrisicoverzekering de kosten voor de WGA-uitkering aan arbeidsongeschikte werknemers die u vast in dienst heeft. Per 1 januari 2017 verandert de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BEZAVA) en draagt u ook het WGA-risico voor tijdelijke werknemers.

Het wordt voor u als werkgever dan ook steeds moeilijker om het overzicht te houden over al uw financiële verplichtingen en financiële risico’s

Hoe u omgaat met de (financiële) gevolgen van verzuim en arbeidsongeschiktheid is daarom van groot belang voor uw bedrijf. De keuze tussen publiek verzekeren en het eigenrisicodragerschap voor Ziektewet en WGA staat hierin onder andere centraal.

12-jarig werkgeversrisico
Wanneer een (ex) werknemer ziek wordt door ziekte en arbeidsongeschiktheid kan dit voor u als werkgever veel geld gaan kosten. Ten eerste de loondoorbetaling dan volgt de doorbelasting van de Ziektewetuitkering en na twee jaar nog maximaal tien jaar de doorbelasting van de arbeidsongeschiktheid (WGA)

Binnen 2 minuten geregeld, geheel vrijblijvend.
 • Bedrijfsgegevens

  Onze ZW-eigenrisicoverzekering is alleen beschikbaar in combinatie met een Loondoorbetalingsverzekering van MEVAS. Heeft u nog geen Loondoorbetalingsverzekering? Vraag een offerte aan!
 • Gegevens contactpersoon

 • ZW-Eigenrisicoverzekering

 • Zonder gebruik van . en ,
 • Bedenktijd

  Het aanvragen van een offerte is altijd geheel vrijblijvend en kosteloos. Zodra u opdracht geeft deze offerte om te zetten tot een polis dan geldt de hieronder staande bedenktijd.

  Indien u uw aanvraag en / of het sluiten van uw schadeverzekering heeft gedaan via internet, dan is er een bedenktijd van toepassing. Vanaf het moment waarop u de polis ontvangt heeft u nog maximaal 14 dagen het recht om de verzekering ongedaan te maken. Op het moment dat wij uw opdracht via internet hebben ontvangen, geven wij de opdracht aan de verzekeraar door. Wij vermelden daarbij dat deze opdracht via internet is doorgegeven en dat u als aanvrager maximaal 14 dagen bedenktijd heeft na ontvangst van de polis. Deze regeling geldt niet voor verzekeringen met een contracttermijn korter dan één jaar, of voor verzekeringen waarbij uitdrukkelijk met u is overeengekomen dat deze volledig zijn uitgevoerd voordat de bedenktijd is afgelopen. Indien u van dit ‘bedenkrecht’ gebruik maakt, wordt ervan uitgegaan dat de verzekering nooit heeft bestaan.

  Wenst u gebruik te maken van het recht om uw verzekering ongedaan te laten maken? Dan kunt u alle verzekeringsbescheiden terugsturen naar het kantoor van Mevas BV in Alkmaar. Mevas behoudt zich het recht voor om in dat geval een vergoeding te vragen van € 15,- voor de kosten om de verzekering te sluiten en de polis op te maken, alsmede voor de op het polisblad vermelde poliskosten.
 • Toelichting op artikel 7:928 Burgerlijk Wetboek

  Artikel 7:928 Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de verzekeringnemer is verplicht voor het sluiten van de overeenkomst aan de verzekeraar alle feiten mede te delen die hij kent of behoort te kennen en waarvan naar hij weet of behoort te begrijpen, de beslissing van de verzekeraar of, en zo ja op welke voorwaarden, hij de verzekering zal willen sluiten, afhangt of kan afhangen.

Mevas kunt u hierin begeleiden/adviseren. Uitvoering van de juiste activiteiten kan leiden tot een kosten reductie. Verder biedt de wetgeving u tal van extra mogelijkheden om zelf meer regie te voeren en zelf besparingen te realiseren.

Mevas is u hiermee graag van dienst om u hierin te adviseren.
Een 12 jaar oplossing bestaat uit:

 • WGA eigen risicoverzekering
 • Ziektewet eigen risicoverzekering
 • Verzuimverzekering (dit is afhankelijk van de grote van het bedrijf) of bedrijven tot 30 werknemers?

WGA Eigen risico Verzekering
Tot 1 januari 2017 dekt de WGA eigenrisicoverzekering de kosten voor de WGA-uitkering aan arbeidsongeschikte werknemers die u vast in dienst heeft. Per 1 januari 2017 verandert de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BEZAVA) en draagt u ook het WGA-risico voor tijdelijke werknemers.

verzekeringsoplossing wga

 • Wanneer u nog geen eigen risico drager bent, maar wel wilt worden.
  Het eigen risico dragerschap kan ingaan per 1 januari of 1 juli van enig jaar. U vraagt het eigenrisicodragersschap aan bij de Belastingdienst te Heerlen met het formulier  ‘Aanvraag of beëindiging Loonheffingen Eigenrisicodragerschap voor de WGA. De aanvraag moet 13 weken voor de ingang van het eigenrisicodragen, door de Belastingdienst zijn ontvangen .  Een aanvraag voor eigenrisicodragerschap WGA moet vergezeld zijn van een garantie van een bank of verzekeraar, tenzij zij overheidswerkgever zijn .
 • Wanneer u wel eigen risico drager bent
  Dan kunt u per contractsvervaldatum over stappen naar een andere verzekeraar.

Ziektewet eigen risicoverzekering
Als werkgever bent u financieel verantwoordelijk voor ex-medewerkers die onder de Ziektewet vallen. Dit zijn medewerkers die ziek uit dienst gaan of ziek worden binnen vier weken nadat ze uit dienst zijn gegaan. Dit geldt ook voor medewerkers met een bijzondere arbeidsovereenkomst die ziek worden, zoals thuiswerkers en stagiaires.

Zij krijgen maximaal twee jaar een Ziektewetuitkering. U betaalt hiervoor een Ziektewetpremie aan de Belastingdienst. Het UWV is verantwoordelijk voor het bepalen van het recht en de hoogte van de uitkering en de begeleiding van de zieke ex-medewerker. Als die begeleiding geen effect heeft, betaalt u wel een hogere gedifferentieerde Ziektewetpremie omdat de ex-medewerker langer ziek is. En als hij na de eerste twee ziektejaren door het UWV arbeidsongeschikt wordt bevonden en in de WGA belandt, wordt dit doorbelast in uw gedifferentieerde WGA- Flexpremie voor maximaal tien jaar.

U kunt ook zelf de verantwoordelijkheid voor uw zieke ex-medewerkers nemen door het risico voor de Ziektewet zelf te dragen. Als eigenrisicodrager voor de Ziektewet bent u verantwoordelijk voor het vaststellen van het wettelijke recht op een Ziektewetuitkering en de hoogte en duur daarvan. U betaalt zelf de uitkering aan zieke ex-medewerkers. En u heef de regie bij de begeleiding, de re-integratie en het opleggen van een sanctie als iemand niet meewerkt.

U kunt deze taken ook uitbesteden. Als u kiest voor de ZW-eigenrisicoverzekering wordt u ondersteund door de verzekeraar. Deze neemt dan de verantwoordelijkheden voor u uit handen. Zoals een correcte bepaling van het recht op een uitkering en de hoogte en duur daarvan. Ook betalen wij de uitkering aan deze ex-werknemers. Daarnaast zal de verzekeraar u begeleiden

Uiteraard kunt u deze risico’s en taken van het eigenrisicodragerschap Ziektewet overdragen aan professionele partijen die dit voor u verzorgen, zodat u zich kunt richten op uw bedrijf.

U kunt het financiële risico en de verplichtingen die bij het eigenrisicodragerschap horen ook onderbrengen bij een verzekeraar.  Zij bepalen volgens de wettelijke regels of er recht is op een Ziektewetuitkering, hoe hoog deze moet zijn en hoe lang de uitkering duurt. Tevens betalen zij de uitkering aan de zieke ex-medewerker en bieden zij professionele hulp om deze ex-medewerker weer aan het werk te helpen. Vergoedingen van kosten voor re-integratie en interventies zullen in overleg met de verzekeraar worden bepaald.  Tevens zal een casemanager uw medewerkers begeleiden  in geval van ziekte. Zij onderhouden actief contact met de ex-medewerker – met constante focus op de mogelijkheden – en houden u ook hiervan op de hoogte.

Uitvoering Ziektewet

 • De ziektewetuitkering wordt correct bepaald, zoals recht, hoogte als de duur.
 • De zieke medewerker wordt actief begeleid zodat zij zo snel mogelijk weer aan het werk kunnen
 • De begeleiding voldoet aan de eisen van de Ziektewet en de Wet verbetering poortwachter.

Wanneer en hoe kunt u eigenrisicodrager worden?
Er zijn jaarlijks twee momenten waarop u eigenrisicodrager kan worden voor de Ziektewet: op 1 januari en op 1 juli bij de Belastingdienst. Het aanvraagformulier voor de ZW-eigenrisicodragerschap dient u tenminste 13 weken voor deze data naar de Belastingdienst te sturen, samen met een artsverklaring, die door de verzekeraar wordt verzorgd.

Actieve verzuimbegeleiding loont
Actieve verzuimbegeleiding zorgt ervoor dat werknemers snel weer aan het werk kunnen. Hiermee worden onnodige (extra) kosten voorkomen.